Touchspin

کلاس .touchspin را به همراه تگ input اضافه کنید تا یک گروه ورودی touchspin اضافه کنید. کلاس .disabled-touchspin و صفت disabled را به همراه تگ input برای افزودن گروه ورودی touchspin غیرفعال اضافه کنید.

اندازه

افزودن .input-group-lg و .input-group-sm باعث نمایش touchspin با اندازه بزرگ و کوچک می شود.

اعشاری

صفت data-bts-step و data-bts-decimals را تنظیم کنید.

حداقل - حداکثر

صفت min و max را برای تعیین مقادیر حداقل و حداکثر تنظیم کنید.

قدم

صفت step را در فایل js صفحه تنظیم کنید.

تنوع رنگ ها

صفت data-bts-button-down-class و data-bts-button-up-class را تنظیم کرده و مقادیر آن ها را به صورت btn btn-{color} برای دکمه های با رنگ های مختلف وارد کنید.

انواع Touchspin

صفت data-bts-postfix="POSTFIX_VALUE" را به input برای افزودن پسوند به گروه ورودی touchspin اضافه کنید و صفت data-bts-prefix="PREFIX_VALUE" را به input برای افزودن پیشوند به گروه ورودی touchspin اضافه کنید. کلاس .touchspin-vertical را به همراه <input> برای touchspin عمودی اضافه کنید. کلاس .touchspin-glow را به همراه .input-group برای افزودن جلوه درخشش به touchspin اضافه کنید.

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا
ارتباط با ما
امروز

How can we help? 😄

7:45 ق.ظ

Hey John, I am looking for the best admin template.

Could you please help me to find it out? 🤔

7:50 ق.ظ

Stack admin is the responsive bootstrap 4 admin template.

8:01 ق.ظ