توضیحات

طرح 2 ستون متداول ترین و محبوب ترین طرح می باشد. این طرح دارای فهرست ناوبری می باشد و از بخش های نوار ناوبری و فوتر متداول استفاده می کند. با این حال میتوانید هدر و فوتر سفارشی به صفحه اضافه نمایید.

کلاس های CSS

این جدول شامل تمامی کلاس های مرتبط با طرح 2 ستون می باشد.

تمامی این گزینه ها میتوانند توسط کلاس های زیر تنظیم شوند:

کلاس ها توضیحات
.2-columns شما میتوانید طرح 2 ستون را با افزودن کلاس 2-columns به تگ <body> ایجاد کنید.

کدهای HTML

این طرح دارای یک ناوبری و بخش های محتوا به همراه هدر و فوتر متداول می باشد.

قالب فرست دارای صفحات شروع آماده برای استفاده می باشد. شما می توانید این طرح را مستقیما با استفاده از صفحات شروع واقع در پوشه Theme/starter-kit استفاده کنید.

    
      <!DOCTYPE html>
       <html lang="fa">
        <head></head>
        <body class="vertical-layout vertical-menu-modern 2-columns navbar-sticky footer-static menu-expanded" data-menu="vertical-menu-modern" >

         <!-- fixed-top-->
         <nav class="header-navbar navbar-expand-lg navbar navbar-with-menu fixed-top navbar-light navbar-shadow">
         </nav>

         <!-- Begin Navigation-->
         <div class="main-menu menu-fixed menu-light menu-accordion menu-shadow expanded">
         </div>
         <!-- End Navigation-->

         <!-- Begin Content-->
         <div class="content app-content">
         </div>
         <!-- End Content-->

         <!-- Start Footer light -->
         <footer class="footer footer-static footer-light">
         </footer>
         <!-- End Footer -->

        </body>
       </html>