توضیحات

این جدول تمامی کلاس های مرتبط با طرح ایستا را شامل می باشد.

تمامی این گزینه ها میتوانند توسط کلاس های زیر تنظیم شوند:

کلاس ها توضیحات
.navbar-static برای تنظیم نوار ناوبری ایستا می بایست کلاس navbar-static را به تگ <body> اضافه کنید.
.navbar-static-top برای تنظیم نوار ناوبری ایستا می بایست کلاس navbar-static-top را به تگ <nav> اضافه کنید.
.menu-static برای تنظیم فهرست ناوبری اصلی به صورت ایستا در صفحه، کلاس menu-static را به در برگیرنده فهرست ناوبری اضافه کنید.
.footer-static برای تنظیم فوتر به صورت ایستا در صفحه، کلاس footer-static را به دربرگیرنده فوتر اضافه کنید.

کلاس های CSS

این قالب به صورت پیش فرض دارای المان های ایستا می باشد، بنابراین برای ایجاد این طرح نیاز به افزودن کلاس خاصی نیست.

کدهای HTML

این قسمت شامل کدهای HTML جهت ایجاد طرح ایستا می باشد. این طرح دارای یک ناوبری، محتوا و نوار کناری سمت راست به همراه هدر و فوتر متداول می باشد.

قالب فرست دارای صفحات شروع آماده برای استفاده می باشد. شما می توانید این طرح را مستقیما با استفاده از صفحات شروع واقع در پوشه Theme/starter-kit استفاده کنید.

        
          <!DOCTYPE html>
           <html lang="fa">
            <head></head>
            <body class="vertical-layout vertical-menu-modern 2-columns navbar-static menu-expanded" data-menu="vertical-menu-modern">

             <!-- Static-top-->
             <nav class="header-navbar navbar-expand-lg navbar navbar-with-menu navbar-static-top navbar-light navbar-shadow">
               ...
             </nav>

             <!-- Begin Navigation-->
             <div class="main-menu menu-static menu-light menu-accordion menu-shadow expanded">
               ...
             </div>
             <!-- End Navigation-->

             <!-- Begin Content-->
             <div class="content app-content">
               ....
             </div>
             <!-- End Content-->

             <!-- Start Static Footer-->
             <footer class="footer footer-static footer-light">
               ...
             </footer>
             <!-- End Static Footer-->

            </body>
           </html>